top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Arvostamme yksilön henkilötietojen suojaa.

Siksi käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme, kuljetettavien, työnhakijoiden ja työntekijöidemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä / henkilötietojen käsittelijä

Suomen Taxi-Service Oy
Kivikonlaita 45

00940  Helsinki
Y-tunnus: 0671761-9

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö

Janne Lähdeaho
janne.lahdeaho@taksikuriirit.fi
puh. 0400 674 666

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja ainoastaan ennalta määrättyyn tarkoitukseen. Varmistamme aina, että meillä on vähintään yksi laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, johon ne on alun perin kerätty/saatu. Käsittelyperusteen lakatessa poistamme tarpeettomat henkilötiedot.

Käsittelemme henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kuljetuspalvelujen tarjoaminen
Toimimme rekisterinpitäjänä suhteessa niihin tietoihin, jotka olemme saaneet suoraan yksityis- tai yritysasiakkailta tarjouspyynnön ja kuljetustilauksen yhteydessä. Asiakkuussuhteen aikana käsittelemme tietoja kuljetusten toteutusta, laskutusta ja asiakaspalvelua varten. Tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella ja sopimuksen täyttämiseksi.

Tarjoamme kuljetuspalveluja myös kunnille ja yhteisöille. Heidän kanssaan solmittujen kuljetuspalvelusopimusten toimittamiseksi saatujen henkilötietojen suhteen olemme käsittelijöitä. Rekisterinpitäjänä toimii palvelun tilaaja. Käsittelemme tietoja kunkin rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjältä saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
Esimerkiksi kirjanpitolaki, verotus ja työsopimuslaki. Velvoitteiden täyttäminen voi edellyttää henkilötietojen käsittelyä myös silloin, kun muut käsittelyperusteet ovat lakanneet. Tällöin noudatamme tietojen minimoinnin periaatetta ja säilytämme vain välttämättömät henkilötiedot.

Rekrytointi
Käsittelemme henkilötietoja henkilön omalla suostumuksella ja tiedot saadaan pääosin työnhakijalta itseltään. Muualta pyydättävät tiedot käsitellään nekin työnhakijan suostumuksella. Työnhaun päättyessä työsuhteeseen rekrytointitietoja voidaan säilyttää koko työsuhteen ajan.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöön liittyviä tietoja käsitellään molemminpuolisten työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden ja oikeuksien toteuttamiseen, kuten:

  • työnajanseuranta

  • palkanmaksu

  • verotus

  • työtodistuksen antaminen

  • muut työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet

 

Tietojen käsittely, siirrot ja luovutukset

Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti, emmekä luovuta niitä ulkopuolisille. Henkilötietoja käsittelevät pääsääntöisesti yrityksen omaan henkilöstöön kuuluvat henkilöt työtehtäviensä yhteydessä. Henkilökuntamme on perehdytetty tietojen oikeanlaiseen käsittelyyn ja toimitilamme ovat asianmukaisesti suojatut. Henkilökunnallamme on voimassa olevat salassapitosopimukset ja he ovat sitoutuneet tiedon luottamukselliseen käsittelyyn.

Saatamme antaa henkilötietoja yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden käsiteltäviksi niiltä osin kuin tämä on välttämätöntä kuljetuspalvelun tuottamisen kannalta. Huolehdimme siitä, että kaikki kanssamme työskentelevät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojaperiaatteitamme ja heillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Voimme luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä lain sitä edellyttäessä.

Tietojen säilytys ja suojaus

Käsittelemme ja säilytämme tietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoitus ja sopimus huomioon ottaen tarpeellista ja käsittelylle on laillinen peruste. Näin ollen henkilötietojen säilytysajat saattavat vaihdella käyttötarkoituksesta ja käsittelyperusteesta riippuen. Poistamme vanhentuneita, virheellisiä ja tarpeettomia tietoja jatkuvasti.

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Olemme varmistuneet siitä, että järjestelmätoimittajamme täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja noudattavat toiminnassaan muutoinkin hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.

Toimitilamme ja laitteemme ovat asianmukaisesti suojatut. Henkilökuntaamme on koulutettu oikeanlaiseen tietojenkäsittelyyn ja tietoturvariskien ennakointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle taataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä. Pyynnöt oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle.

Niiltä osin kuin toimimme henkilötietojen suhteen käsittelijöinä, tulee rekisteröidyn osoittaa pyyntö oikeuksiensa käyttämisestä suoraan rekisterinpitäjälle. Asiakaspalvelumme vastaa rekisterien yhteyshenkilöihin liittyviin tiedusteluihin.

Oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot.

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Kun tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja pyytää tietojensa poistamista. Rekisterinpitäjän tulee poistaa tiedot kuukauden kuluessa niiltä osin, kun laista ei muuta johdu.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja korjaamiseen

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus näiden täydentämiseen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen.

Oikeus tietojensa poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista kun,

  1. henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen

  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn, eikä muuta perustetta käsittelylle ole

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät pidä paikkaansa, käsittely on lainvastaista tai muu lain edellyttämä peruste täyttyy.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa, itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos henkilö katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan vallitsevaa lainsäädäntöä, on hänellä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jona Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Verkkosivujen evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, jotta voisimme taata sivustomme toiminnan. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle hänen saapuessaan verkkosivustolle. Evästeet antavat tietoa kävijän käyttäytymisestä sivulla. Niiden avulla voimme seurata sivustomme kävijämääriä ja toimintaa.

Evästeitä voi hallita ja/tai poistaa selaimen asetuksissa. Siellä on mahdollista poistaa kaikki laitteessa olevat evästeet. Useimmat selaimet tarjoavat mahdollisuuden estää evästeet kokonaan. Huomattavaa on, että tämä voi vaikuttaa sivustoin toimintaan kyseisessä laitteessa.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Evästeistä saatavaa dataa käsittelee ainoastaan nimetty verkkovastaava osana sivuston ylläpitotehtäviään.

bottom of page